Współpraca

W zakresie zasad współpracy oferujemy doraźną oraz stałą obsługę prawną. Zasady rozliczeń staramy się dostosować do potrzeb
i możliwości Klienta oraz jesteśmy otwarci na możliwości negocjacji stawek.

Doraźna pomoc prawna polega na wykonaniu jednorazowych zleceń dla Klientów. W rozliczeniu zleceń następuje w oparciu o jeden z dwóch wariantów:

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy prawnika, podstawą do rozliczenia kosztów zlecenia jest zestawienie czasu pracy za okres realizacji zlecenia.

Stawka ryczałtowa

Wynagrodzenie ustalane jest stosownie do przewidywanego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za realizację całości zlecenia.?

Do wynagrodzenia, bez względu na przyjęty wariant rozliczeń, doliczane są koszty zastępstwa procesowego oraz  ponoszone przez Kancelarię w interesie Klienta przy realizacji zlecenia (koszty opłat sądowych, skarbowych, koszty dojazdów poza obszarem województwa śląskiego, noclegów itp.)

Stała obsługa prawna polega na świadczeniu pomocy prawnej nieprzerwanie w ustalonym okresie, we wszelkich aspektach działalności Klienta. Stała obsługa prawna pozwala na poznanie specyfiki działalności Klienta i zagadnień branżowych z nią związanych, a także organizacji przedsiębiorstwa, a przez to efektywniejsze i ściśle dostosowane do realiów działania Klienta świadczenie pomocy prawnej. Ponadto pozostajemy w stałej gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej na każde żądanie Klienta, w szczególności drogą elektronicznych środków porozumiewania się ( telefon, e-mail, faks), a także w razie konieczności obecność w siedzibie Klienta. W razie konieczności rozwiązywania bardziej złożonych problemów powoływany jest Zespół roboczy zapewniający specjalistyczną wiedzę konieczną do rozwiązania indywidualnego problemu.

W rozliczeniu stałej obsługi prawnej stosujemy zasadę miesięcznych płatności, w oparciu o jeden z dwóch wariantów:

Stawka ryczałtowa z limitem godzin

Nasze wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, obejmującego określoną w umowie ilość godzin pracy prawników; świadczenie pomocy prawnej, w wymiarze, przekraczającym limit godzin, objęty ryczałtem, rozliczane jest według stawki godzinowej; podstawą do rozliczenia kosztów obsługi jest zestawienie czasu pracy za okres rozliczeniowy, przy czym jeżeli rzeczywista ilość godzin pracy nie przekroczy ilości objętej ryczałtem, zestawienia nie doręcza się.

Stawka ryczałtowa bez limitu godzin

Nasze wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, bez względu na ilość rzeczywistego nakładu pracy; jest to mało elastyczna forma rozliczeń, jednakże pozwala na uniknięcie przeprowadzania dodatkowych procedur dotyczących zestawiania godzin i weryfikacji czasu pracy.

Do wynagrodzenia, bez względu na przyjęty wariant rozliczeń, doliczane są koszty zastępstwa procesowego oraz ponoszone przez Kancelarię w interesie Klienta przy realizacji zleceń (koszty opłat sądowych i skarbowych, koszty dojazdów poza obszarem województwa śląskiego, noclegów itp.).

W każdym z wariantów, świadczenie stałej obsługi prawnej zakłada pozostawanie w stałej gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej na każde żądanie Klienta, w szczególności drogą elektronicznych środków porozumiewania się, a także w razie konieczności obecność w siedzibie Klienta.

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe, co do zasady ustalane jest według minimalnych stawek przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, zgodnie z którym wynosi ono:

Stawki minimalne wg rozporządzenia wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

W zależności od ustaleń z Klientem oraz od konkretnej sprawy istnieje możliwość zmiany ustalonych zasad, a także możliwość wstępnego wyłożenia niezbędnych kosztów.

Zapraszamy Państwa do współpracy