Działalność

Zajmujemy się obsługą szerokiej gamy Klientów, zarówno osób fizycznych, małych przedsiębiorców, jak i dużych spółek, reprezentujących różne branże. Świadczymy kompleksową pomoc prawną i pomagamy zarówno w sprawach bieżącej działalności (kontrola umów, negocjacje, spory pracownicze, windykacja należności), jak i w skomplikowanych projektach, związanych z przekształceniami, postępowaniem naprawczym itp.

Kancelaria oferuje pomoc prawną, obejmującą wszystkie istotne aspekty funkcjonowania przedsiębiorców. Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i gospodarczym oraz handlowym i podatkowym. W pozostałych dziedzinach zapewniamy w ramach współpracy uczestnictwo specjalizujących się w danej dziedzinie prawników.

Oprócz bieżącej pomocy prawnej Kancelaria oferuje sporządzanie opinii i analiz prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i urzędami, udzielanie bieżących informacji prawnych w aktualnych zmianach w przepisach prawnych i dokonywanie ich wykładni oraz udział w negocjacjach i mediacjach. Zapewniamy pomoc prawną w następujących szczegółowych zakresach specjalistycznych:

Bez-nazwy-2 Umowy w obrocie gospodarczym

Dobór najkorzystniejszej formy prawnej dla planowanych operacji (celów) gospodarczych, sporządzanie projektów umów, analizy i opiniowanie projektów umów, doradztwo w zakresie udzielania zamówień publicznych, prawne formy zabezpieczeń wykonania zobowiązań umownych, uczestnictwo w negocjowaniu warunków umów.

Bez-nazwy-2 Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze

Sporządzanie projektów umów i statutów spółek oraz innych dokumentów, wymaganych w procesie tworzenia spółek handlowych, prowadzenie postępowań rejestrowych przed sądami rejestrowymi i innymi organami , sporządzanie projektów uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych, obsługę prawną operacji podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, obsługę prawną obrotu akcjami i udziałami spółek, wprowadzanie akcji spółek akcyjnych do obrotu giełdowego, tworzenie i kształtowanie struktur holdingowych i konsorcyjnych, przejęcia, połączenia i przekształcenia spółek, prawo konkurencji.

Bez-nazwy-2Sprawy podatkowe

Sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie podatkowych aspektów planowanych lub realizowanych operacji gospodarczych, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami skarbowymi wszystkich instancji oraz sądami administracyjnymi, w tym zakresie stale współpracujemy z doradcą podatkowym Agatą Howaniec.

Bez-nazwy-2Sprawy administracyjne

Sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie administracyjnoprawnych uwarunkowań planowanych operacji gospodarczych, w tym obowiązku uzyskiwania koncesji i/lub zezwoleń, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracyjnymi wszystkich instancji oraz sądami administracyjnymi.

Bez-nazwy-2Prawo pracy

Sporządzanie projektów umów o pracę oraz umów dodatkowych (o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej itp.), sporządzanie projektów układów zbiorowych pracy, regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawa pracy, pomoc w rozwiązywaniu sporów z organizacjami związkowymi, doradztwo w zakresie bieżących problemów, wynikających ze stosunków pracy, doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień grupowych, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami pracy wszystkich instancji; w zakresie prawa pracy stale współpracujemy z radcą prawnym Aleksandrą Brodą.

Bez-nazwy-2 Spory i dochodzenie należności

Poszukiwanie polubownych sposobów rozwiązywania sporów, uczestnictwo w negocjacjach, prowadzenie postępowań ugodowych, ochrona interesów Klientów w zakresie praw własności intelektualnej, praktyk monopolistycznych i czynów nieuczciwej konkurencji, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji ,reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych, współpraca z komornikami. W ostatnich latach Kancelaria prowadziła sprawy o zwrot należności z tytułu tzw. transakcji opcyjnych (należności wynikające z nieuczciwie zawieranych przez banki terminowych transakcji walutowych) oraz tzw. „opłat półkowych” ( opłaty, inne niż marża handlowa pobierane zazwyczaj przez wielkopowierzchniowe sklepy – sieci handlowe – w zamian za wprowadzenie towarów) do sprzedaży; opaty marketingowe, bonusy itp.),

Bez-nazwy-2Zagadnienia naprawcze i upadłościowe

radca prawny Maciej Baranowski jest wpisany na listę licencjonowanych syndyków i posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie postępowań upadłościowych we wszystkich aspektach, począwszy od tworzenia wniosków, przez zarządzanie, do realizacji poszczególnych ostatecznych celów tychże postępowań.

Referencje i dokumenty

LICENCJA SYNDYKA

REFERENCJE CARCADE INVEST S.A.

REFERENCJE MBC AUTOMATYKA I WENTYLACJA SP. Z O.O.

REFERENCJE MIROSŁAW KRÓL - RYMI SP. Z O.O.

WSPÓŁPRACA CENTRUM PNEUMATYKI SP. Z O.O.

WSPÓŁPRACA RYMI SP. Z O.O.